Başvuru Uygulaması

Başvuru yöntemine ilişkin bilgi ve Başvuru usulleri NAC’ın bu web sayfasından temin edilebilir.

Akreditasyon başvurusu,
• UDK’nın faaliyet alanıyla ilgili “Başvuru Formu”,
“Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu (FR-034)”
“Akreditasyon Sözleşmesi (FR-001)”nin (2 adet imzalı) doldurulup, kuruluşun temsil ve ilzama yetkili kişisi tarafından imzalanarak NAC’a gönderilmesi ile başlatılır.

Başvurulan akreditasyon kapsamında program sahibinin iznine tabi olan kapsam(lar) bulunması durumunda söz konusu program(lar) için gerekli iznin alındığına dair belge de başvuruya eklenmelidir. Bu durumlarda, gerek duyulması halinde, program sahibi ile NAC arasında ilgili programın akredite edilmesi konusunda karşılıklı sorumlulukların tanımlandığı bir protokol yapılabilir veya her iki tarafın üstleneceği fonksiyonların tanımlandığı bir tutanak düzenlenebilir.
Not : Kuruluşlar, başvuru formlarını doldururken diğer adresler kısmında var ise sanal sahalarını ve web adreslerini de belirtmelidir.

Başvuran UDK, başvuru ile ilgili olan akreditasyon kapsamını belirleyerek açık bir şekilde tanımlamalıdır. UDK, akreditasyon başvurusunu yapmadan önce gerektiğinde, NAC’ın ilgili biriminden de destek alarak akreditasyon kapsamını açık bir şekilde belirlemelidir.

Başvuru için Kurumumuza teslim edilmesi gereken belgeler ilgili akreditasyon alanı için başvuru sırasında istenen belgeler formlarında veya başvuru formlarında detaylı olarak belirtilmiştir.